Reaktioner vid behandling

Följande text är en artikel från www.homeopathyplus.com, som är fritt översatt. Originalet hittar du här: https://homeopathyplus.com/tutorial-15-what-to-expect-part-a/

Alla individer är olika och reagerar olika vid den första homeopatiska behandling. För vissa, är reaktionen dramatisk och djupgående; för andra, är verkan mild och knappt märkbar. Att förstå varför dessa olika reaktioner inträffar och vad de egentligen innebär, kommer att hjälpa dig att få ut det bästa av en behandling. Kom ihåg att en homeopatisk behandling är ett delat ansvar – du litar på att homeopaten gör det bästa för dig, och homeopaten litar på att du delger all information som behövs för behandlingen och noterar alla förändringar. Med detta i åtanke – häng med på en kort lektion om olika reaktioner vid homeopatisk behandling.

När individen tagit sin första dos av ett homeopatisk läkemedel, kommer någon av följande reaktioner att inträffa:

 • En kurativ respons – symptomen förbättras och försvinner.
 • En liknande försämring – symptomen förvärras till en början för att sedan förbättras.
 • En olik försämring – nya symptom dyker upp för en kort period, men de gamla symptomen kvarstår.
 • Tillkommande symptom – ursprungliga symptomen förbättras men under processen tillkommer tillfälligt nya symptom.
 • Gamla symptom återvänder – de nuvarande symptomen förbättras men under en period återkommer gamla symptom tillbaka.
 • En utsöndring eller utslag dyker upp under en period.
 • Ingenting händer.

Vad betyder då dessa reaktioner? En hel del för homeopaten! Varje respons avslöjar huruvida läkemedlet var det rätta eller ej och innehåller viktig information så att homeopaten kan justera behandlingen och hjälpa individen att bli frisk. Låt oss titta lite närmre på vad varje respons innebär.

1.
En kurativ respons – symptomen förbättras och försvinner.

Vad innebär det

Läkemedlet var korrekt – det matchade symptomen och var:

 • Rätt styrka (potens)
 • Rätt mängd (dos)
 • Rätt antal repetitioner (frekvens)

Förklaring

Detta är det fantastiska resultat man eftersträvar och ofta, är detta vad som händer. För akuta problem som t ex cystit eller en varböld i tandköttet, kommer resultatet snabbt – ibland efter en enda dos av ett läkemedel. För kroniska problem som t ex återkommande tonsillit eller astma sedan barndomen, kommer behandlingen att ta längre tid. Om det är ett antal sjukdomar eller problem som har byggts upp under åtskilliga år, kan det behövas ett flertal olika läkemedel och potenser, för att reda upp oredan.

Vad händer sedan

Njut av den förbättrade hälsan och lev livet väl.

2. En liknande försämring – symptomen förvärras till en början för att sedan förbättras

Vad innebär det

Läkemedlet var korrekt men för kraftfullt för individens känslighet; symptomen intensifieras innan en läkning triggas igång. .

Förklaring

Även när läkemedlet är en bra matchning för symptomen kan det tillfälligt försämra/intensifiera symptomen:

 • Dosen var för stor,
 • Potensen var inkorrekt, eller
 • Läkemedlet har getts för ofta

Den liknande (homeopatiska) försämringen uppträder som en alltför stark effekt av läkemedlet i kombination med individens egna symptom.

Tacksamt nog, en liknande försämring är vanligtvis mild och kortvarig, en energi som lämnar individen samtidigt som läkemedlets effekt avtar. Individens eget försvarssystem triggas igång av läkemedelsretningen, triggar individen att tillfriskna. Liknande försämring visar att läkemedlet var korrekt – homeopaten behöver bara finjustera dosering eller potens för att passa individens känslighet. I sällsynta fall håller denna försämring i sig lite längre, då kan homeopaten välja att antidotera det intagna läkemedlet, med ett annat läkemedel.

Vad händer sedan

Meddela homeopaten om reaktionen. Troligen kommer homeopaten att säga att den liknande försämringen kommer att klinga av och att de ursprungliga problemen kommer att förbättras. Framtida liknande försämringar kan undvikas genom att homeopaten justerar dosen, potensen eller antalet doser av läkemedlet, för att bättre passa individens känslighet.

3. En olik försämring – nya symptom dyker upp för en kort period, men de gamla symptomen kvarstår.

Vad innebär det

Läkemedlet var felaktigt; det matchade inte individens symptom men individen var känslig nog för att få några av de olika symptom läkemedlet kan producera.

Förklaring

När ett felaktigt läkemedel har förskrivits (ett läkemedel som inte matchar individens symptom) kan man få en reaktion på det läkemedlet, ungefär som en prövning, som visar det givna läkemedlets symptom, speciellt om individen är känslig. Eftersom dessa symptom är olik från individens originalsymptom, kallas de för olik istället för liknande. Tack vare att det inte finns någon likhet mellan symptomen, kommer inte läkemedlet att bota något symptom.

Även dessa symptom som tillfälligt uppkommit, kommer att vara milda och kortvariga, och klinga av. Detta läkemedel gör inget för att hjälpa individen, triggar inte igång något läkande, så homeopaten måste hitta ett annat läkemedel som är en bättre matchning till individens symptom. Skulle de nya symptomen dröja kvar lite längre kan homeopaten välja att antidotera.

Vad händer sedan

Meddela homeopaten om reaktionen. Man bör se över originalsymptomen för att hitta ett bättre matchande läkemedel. Homeopaten kan vara intresserad av de symptom som uppkom av det felaktiga läkemedlet, de kan vägleda i en framtida behandling.

Några korta ord om försämringar

Försämringar, är något som inte alltid finns med under en homeopatisk behandling, dock är de ibland oundvikliga. Försämring uppträder när individen antingen är väldigt känslig för ett läkemedel, eller när en inte fullt så skicklig homeopat har gett ett läkemedel i för stor dos eller doserat för ofta. Av denna anledning, inleder en mer erfaren homeopat ofta med en ”testdos”, för att studera individens känslighet. En skicklig homeopat ger också doserna som lösning istället för i pillerform, pga att lösningen är lätt att späda, ifall man behöver ge en mildare dos.

När en försämring uppträder, är den oftast kortlivad och mild, och intressant att uppleva. Till försämringens försvar får man säga att den triggar individens immunförsvar att reagera. .

4. Tillkommande symptom – ursprungliga symptomen förbättras men under processen tillkommer tillfälligt nya symptom.

Vad betyder det

Läkemedlet matchade bara delvis individens symptom. Det var tillräckligt nära för att trigga igång en förbättring, men det var också tillräckligt stor skillnad (och känslighet hos individen) för att nya symptom skulle uppkomma.

Förklaring

Ibland producerar ett läkemedel nya symptom samtidigt som original symptomen förbättras. Dessa kallas tillkommande symptom. De uppträder när det givna läkemedlet endast delvis liknade de existerande symptomen; som förbättras samtidigt som läkemedlet producerar en mild olik försämring. T ex en klåda i hårbotten tillkommer vid behandling av reumatoid artrit.

Vad händer sedan

Meddela homeopaten. Så länge det tillkommande symptomet inte är för stort besvär, väljer troligen homeopaten att fortsätta behandlingen, med vetskapen om att det tillkomna symptomet kommer att försvinna när läkemedlet inte längre ger förbättring. Eventuellt kan homeopaten välja att ge läkemedlet i mildare form (annan potens eller dosering) för att minska de tillkommande symptomen.

Om de tillkommande symptomen är intensiva eller kraftiga kan homeopaten avbryta behandlingen och förskriva ett nytt läkemedel, baserat på de kvarvarande symptomen, inkluderande de tillkommande symptomen. Denna kombination av symptom pekar på ett bättre matchande läkemedel. Är de tillkommande symptomen väldigt besvärande kan homeopaten välja att antidotera.

5. Gamla symptom återvänder – de nuvarande symptomen förbättras men under en period återkommer gamla symptom tillbaka

Vad betyder det

Läkemedlet var korrekt och man upplever ett positivt fenomen som kallas ROS, Return of Old Symptoms, gamla symptom återvänder – läkning på djupet.

Förklaring

Ett ROS indikerar att läkemedlet inte bara läker de nuvarande symptomen utan även arbetar bakåt i tiden, och läker gamla hälsoproblem, som kan vara undertryckta sedan länge. Denna läkning sker på djupet och många är inte medvetna mer än om att de nuvarande problemen försvinner. När de gamla symptom dyker upp och försvinner, är de oftast milda och kortvariga.

Vad gör man

Meddela homeopaten. Förmodligen kommer uppmaningen att notera i vilken ordning symptomen uppkommer så att man kan konfirmera att det rör sig om ROS-effekt och inte en försämring. Om man upplever en ROS så ska individen må bra, trots de återvändande symptomen. Vad man än gör, ska man inte undertrycka de symptom som återvänder i tron om att problemet har försämrats, en djup läkning sker och prognosen att tillfriskna är mycket lovande!

6. En utsöndring eller utslag dyker upp under en period.

Vad betyder det

Läkemedlet var korrekt. En utsöndring eller utslag är en utrensning, en ventil för kroppen, som sker under läkning på djupare nivå..

Förklaring

Kroppen försöker alltid att ”putta fram” dess hälsoproblem för att skydda livsviktiga, inre organ som t ex hjärta och lungor. Tyvärr är de mediciner som idag används för dessa ytliga problem undertryckande, de trycker problemen inåt, där de påverkar de inre organen. T ex ett eksem upprepade gånger smörjs med kortison; ofta får patienten djupare problem. När en verklig läkning sker, kan vitalkraften producera ytliga symptom, för att dränera obalansen från de inre, viktigare organen.

Vad gör man

Meddela homeopaten, som kommer att uppmana till att notera förändringarna. Om dessa ytliga symptom är ett substitut för ett inre problem, snarare än ett olik försämring, kommer det ytliga symptomen att försvinna av sig självt under läkningsprocessen. Vad man än gör så undertryck aldrig dessa ytliga symptom, då det kommer att ha motsatt effekt och trycka in symptomen igen..

7. Ingenting händer

Vad betyder det

Uppenbarligen sker ingenting. Vid denna situation är antingen:

 • Läkemedlet korrekt men individen är ”okänslig” och reagerar ej på läkemedlet, eller
 • Fel läkemedel har givits

Förklaring

Precis som att vissa individer är känsliga för vissa läkemedel, eller läkemedel generellt, kan man även vara okänslig. Detta betyder inte att de är okänsliga i ordets mening – utan de reagerar långsammare på läkemedel än genomsnittet, när det gäller läkemedelsreaktion. Om detta inträffar och det är det korrekta läkemedlet som getts, behöver man öka läkemedelsdosen och repetera oftare, för att trigga igång kroppen att läka.

Mer vanligt är nog att det är ett felaktigt valt läkemedel. Om läkemedlet inte matchar individens symptom och inte är överkänslig, så kommer ingenting att hända under en behandling.

Vad gör man

Om homeopaten misstänker att individen är okänslig mot läkemedlet, kommer man att öka storleken på dosen, öka frekvensen av dosering eller ändra potensen, eller kanske göra alla tre åtgärderna. Man kan även behöva förändra potensen under behandlingen genom att skaka en lösning hårt, innan man tar dosen. Dessa åtgärder brukar fungera även på okänsliga individer och föra dem mot en normal reaktion på läkemedel..

Om avsaknad av reaktion beror på ett felaktigt valt läkemedel, behöver homeopaten se över symptombilden och välja ett bättre passande läkemedel. Homeopatisk behandling kräver att homeopaten får veta allt, så det är viktigt att alla symptom, även de som till synes kan vara oviktiga, kommer fram vid frågeställning. Homeopaten matchar ett läkemedel till de symptom som kommer fram vid konsultationen och är inte informationen tillräcklig eller korrekt, blir det svårt att hitta rätt läkemedel.

Kom ihåg; homeopati behandlar sjuka individer och inte sjukdomar i sig, så de udda och annorlunda symptomen som kommer fram är viktigare för att hitta rätt läkemedel, än generella och vanliga symptom. Så det är viktigt att homeopaten får veta de ovanliga och annorlunda symptomen hos individen.

© Lotta Hägglund 2019 –